Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej

Skatepark

Regulamin użytkowania Skateparku

§ 1
Zasady ogólne

1. SKATEPARK nie jest placem zabaw!
2. Wstęp na teren Skateparku jest bezpłatny.
3. Na terenie Skateparku mogą przebywać:
a) samodzielnie - osoby dorosłe tzn. mające ukończony 18 rok życia;
b) Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą przebywać na terenie SKATEPARKU wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych, bądź prawnie udokumentowanych.
Wszyscy przebywający na terenie Skateparku przed rozpoczęciem jazdy mają obowiązek zaznajomić się z Regulaminem korzystania z elementów i urządzeń, który znajduje się przed wejściem do Skateparku.
4. Skatepark jest czynny w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej.
5. Dopuszcza się okresowe zamknięcie Skateparku w następujących sytuacjach:
a) intensywne opady deszczu, śniegu, gradu i wyładowania atmosferyczne;
b) oblodzenie i zaśnieżenie figur, stojąca woda na powierzchni Skateparku itp.;
c) remont, naprawa i bieżąca konserwacja urządzeń Skateparku;
d) w innych, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem sytuacjach, w których zagrożone będzie zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników Skateparku.
6. Każdorazowo decyzję o zamknięciu Skateparku podejmuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej.


§ 2
Zasady szczegółowe

1. Urządzenia Skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na rolkach, łyżworolkach, deskorolkach i BMX-ach (bezwzględny zakaz używania kół z pegami metalowymi):
a) przed rozpoczęciem jazdy, w celu uniknięcia kontuzji zaleca się wykonanie serii ćwiczeń rozgrzewających;
b) osobom początkującym i opiekunom sprawującym nadzór nad dziećmi zaleca się korzystanie ze Skatepraku w czasie, kiedy na obiekcie przebywa mniejsza liczba osób.
2. Osoba korzystająca z elementów i urządzeń Skateparku ma obowiązek używania przez cały czas jazdy kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy.
3. Za wypadki jakie mogą zdarzyć się podczas korzystania z elementów i urządzeń obiektu, nie spowodowane zaniedbaniami administratora Skateparku, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z elementów i urządzeń na zasadzie ryzyka sportowego.
4. Ustala się następujące zasady korzystania z elementów i urządzeń Skateparku:
a) na każdym z elementów mogą przebywać maksymalnie 3 osoby;
b) na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać;
c) na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba;
d) chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.
Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie Skateparku innym użytkownikom, będą usuwane przez Administratora obiektu.
Jazda na Skateparku jest niebezpieczna. Nawet przestrzegania powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.
5. Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z urządzeń Skateparku zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia Administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
 

§ 3
Zakazy

1. Zabrania się wnoszenia na teren Skateparku alkoholu i jego spożywania oraz wnoszenia opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.
2. Jazda i przebywanie na terenie Skateparku osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabroniona.
3. Na terenie Skateparku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
4. Zabrania się używania SKATEPARKU do innych celów (np. gry w piłkę).
5. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Skateparku.
 

§ 4
Administrator obiektu

1. Funkcję Administratora obiektu Skateparku pełni Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej.
2. Administrator sprawując nadzór nad Skateparkiem jest zobowiązany do bieżącej kontroli stanu technicznego.
3. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń elementów i urządzeń na terenie Skateparku każdy użytkownik jest zobowiązany natychmiast poinformować o powyższym fakcie Administratora.
 

§ 5
Postanowienia końcowe

Użytkowniku pamiętaj!
Nic nie chroni Cię przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania.

Telefony alarmowe:
Pogotowie ratunkowe: 999 (tel. kom. 112)
Straż pożarna: 998
Policja: 997
Administrator obiektu: 29-745-50-62